Conferentie Regionale Sociale Agenda's

gepubliceerd: 20-03-2012

De woorden ‘samenwerken’ en ‘anders denken’ vallen regelmatig tijdens de provinciale conferentie Regionale Sociale Agenda’s op 15 maart. Hoe doe je dat? Dat blijkt nog lastig om concreet te maken. Een paar tips: ‘neem de burger als vertrekpunt, ontzorg en ontregel, vertrouw elkaar en leer van goede voorbeelden’.

Aan de slag
‘Niet achterover leunen, maar vandaag samen aan de slag!‘, opent gedeputeerde Elvira Sweet de conferentie. Provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben elkaar nodig binnen het sociaal domein. Ga dus met elkaar de dialoog aan, is de boodschap van Sweet: gemeenten onderling én het maatschappelijk middenveld.

Van Rijk naar regio
Gemeenten krijgen een steeds belangrijker rol bij de uitvoering van  de sociale zekerheid. Volgens directeur Paul Schnabel van het Sociaal Cultureel Planbureau heeft Nederland nog steeds een behoorlijk hoog voorzieningenniveau vergeleken met andere landen. Maar er zijn lessen te leren hoe het beter kan: uit het eigen verleden (niet afhankelijk maken van uitkering), het Angelsaksisch model (werk aantrekkelijker dan uitkering) en van landen als Zweden en Japan (aanpak vergrijzing).

En nu?
Hoe pak je de samenwerking aan? Door het maken van slimme coalities en contacten te leggen in de wijk, de gemeente en de regio. Maar ook door anders en creatief te denken. Neem de eigen kracht van mensen als uitgangspunt, denk niet in regels, vertrouw elkaar, investeer in informele zorg én professionals en benut de ervaringen van anderen. De provincie kan organisaties en gemeenten hierin bijstaan, in de rol van kennismakelaar én door het proces van regionale samenwerking te faciliteren en ondersteunen.

 

     

    Korte video-statements

     

    Suggesties voor de opstellers van de Regionale Sociale Agenda's

    Realisatie door Four Digits op basis van Plone.